På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Stöd & omsorg / God man / Vad gör en god man?
Lyssna

Vad gör en god man?

Den gode mannen skall se till att huvudmannen får den vård och tillsyn han behöver. Det är därvid viktigt att verka för huvudmannens bästa. Huvudmannens vilja skall vara vägledande.

Närståendes intresse skall därför inte beaktas om den kan anses stå i sytid med huvudmannens vilja. Den gode mannen skall vidare som regel överta ansvaret för huvudmannens ekonomi. Inom två månader från dagen för förordnandet skall han till överförmyndaren inge förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder. Blanketter finns att ladda ner från vårt blankettarkiv, se under länkar till höger eller kontakta överförmyndaren.

Redovisning

Före den 1 mars skall gode man och förvaltare genom årsräkning redovisa sin förvaltning under föregående år till överförmyndaren. Räkenskaperna skall täcka hela föregående kalenderår eller den del som ställföreträdaren har haft sitt uppdrag.

Alla transaktioner skall noteras överskådligt i en kassabok, bokföringsprogram eller på annat sätt. Detta är särskilt viktigt om det skulle inträffa något som medför att uppdraget skall övertas av någon annan. För årsräkning finns särskilda blanketter, dessa erhålls hos överförmyndaren eller laddas ner från vårt blankettarkiv, se under länkar till höger. Årsräkningen skall innehålla:

 • Uppgifter om huvudmannens tillgångar och skulder vid början och slutet av förvaltningstiden eller året.
 • Sammanställning av inkomster och utgifter, som skall styrkas med verifikationer.
 • Kontobesked för bankmedel och deponerade värdehandlingar samt intyg för andra medel.

Av kontobeskeden skall tydligt framgå om visst konto är överförmyndarspärrat. Sluträkningen skall lämnas när uppdraget upphör. Överförmyndaren granskar ingiven årsräkning eller sluträkning och fastställer eventuellt arvode för uppdraget.

Upprättande av förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder

Tänk på följande när du gör förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder:

 • Personuppgifter för gode mannen skall vara så kompletta som möjligt. Uppge telefonnummer dagtid.
 • Huvudmannens namn med samtliga förnamn och personnummer skall alltid anges vid kontakt med nämnden.
 • Tillgångar skall uppges per dagen för tingsrättens förordnande.
 • Bankmedel skall uppges med angivande av bankens namn, kontonummer och innestående belopp. Räntan medräknas inte i förteckningen men medräknas i kommande årsredovisning.
 • Bankkonto skall styrkas med av bankerna utfärdade kontobesked gällande den för förteckningen angivna dagen (OBS! dagen för förordnandet)
 • Pension och eventuell lön bör gå in på ett särskilt konto, varifrån gode mannen skall kunna göra uttag för löpande utgifter utan överförmyndarens medgivande. Saldot på detta konto bör inte överstiga 30 000 kr. Övriga konton skall förses med överförmyndarspärr. Uttag från spärrat konto kan göras efter medgivande från överförmyndaren. Samtliga konton skall stå i huvudmannens namn, även bankfack om sådant finns.
 • Värdepapper redovisas med marknadsvärdet. Aktier skall uppges med antalet och aktiebolagets namn. Obligationer uppges med nominellt belopp. Handlingarna deponeras i bank. Gode mannen kan också behöva registrera sig som ombud på VP-konto hos VPC. Bankens bevis om deponerade handlingar skall bifogas förteckningen. Premieobligationer utgivna före 1996 och statspapper skrives in i statsskuldboken hos Riksgäldskontoret.
 • Fastighet skall redovisas med beteckning och taxeringsvärde. Att huvudmannen är ägare till fastigheten och uppgifter om eventuella pantbrev skall styrkas med gravationsbevis.
 • Bostadsrätt skall anges med ägd andel, föreningens namn och lägenhetens beteckning. Innehavet skall styrkas med intyg från bostadsrättsföreningen. Av intyget skall framgå vilka panter som belastar lägenheten.
 • Skulder skall anges med belopp och namn på långivaren. Större belopp skall styrkas med kopia av revers eller annan handling.

Glöm inte att underteckna förteckningen. Den avges numera på heder och samvete, vilket innebär att osanna uppgifter kan medföra straffansvar enligt brottsbalken. För att kunna sköta huvudmannens ekonomi på ett smidigt sätt skall gode mannen underrätta hyresvärd, Telia, försäkringsbolag etc om ny adress för löpande räkningar.

Sidan uppdaterad: 2017-10-03