På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Stöd & omsorg / God man
Lyssna

God man

I föräldrabalken (FB) står det: ”Om någon på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person skall rätten, om det behövs, förordna en god man för honom eller henne” (11:4 FB).

Godmanskap anordnas av tingsrätten. Det är också rätten som förordnar god man i samband därmed. Sker byte av godman senare är det överförmyndaren som förordnar den nye gode mannen.

Den gode mannen fungerar som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen – huvudmannen. Denna behåller dock sin rättsliga handlingsförmåga.

Tillsättande av god man sker ofta när en person inte själv klarar att sköta sina ekonomiska angelägenheter och annan hjälp med detta inte finns att få. Det kan gälla dementa, personer med psykiskt ohälsa eller psykiskt funktionsnedsättning m fl. Behov av god man kan också uppstå om den sjuke blir delägare i ett dödsbo, inte kan förvalta sina tillgångar, inte kan klara sina utgifter eller när det föreligger risk för att någon missbrukar den sjukes förtroende. Anmälan om behov av god man görs av kurator vid sjuk- eller vårdhem, av socialtjänsten, av maken eller närmaste släktingar eller av personen själv.

Anmälan, som skickas till överförmyndaren bör innefatta en social utredning, eller annan typ av skrivelse som visar varför man önskar god man. Den bör också om möjligt godkännas av huvudmannen. I regel behövs läkarintyg som styrker behovet av god man. Vidare inges personbevis för huvudmannen.

Finns förslag på namngiven person som god man skall denne efter prövning skriftligen bekräfta uppdraget.

Namn och adress till närmaste anhöriga bör alltid uppges. När huvudmannen inte själv kan yttra sig krävs skriftligt samtycke från dessa.

Oavsett om det är tingsrätten eller överförmyndaren som förordnar god man utfärdar denne därefter ett registerutdrag som visar vem som är förordnad och vad förordnandet omfattar.

Arvode

Gode män och förvaltare har rätt till ett visst arvode enligt bestämmelser som rekommenderas av Svenska kommunförbundet.

Gode mannen/förvaltaren kan också få ersättning för sina kostnader. Arvoden och kostnadsersättningar betalas av huvudmannens medel om inkomster under det år uppdraget utförts eller om tillgångarna under samma år överstiger två gånger basbeloppet. I andra fall betalar kommunen fastställda arvoden.

Sidan uppdaterad: 2017-03-03