På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Stöd & omsorg / Ekonomiskt stöd & rådgivning / Försörjningsstöd
Lyssna

Försörjningsstöd

Rätten till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd är en behovsprövad bidragsform. Rätt till ekonomiskt bistånd har man om man gjort vad man kan för att försörja sig men ändå inte kan tillgodose sina behov. Den enskilde har ansvar för att planera sin ekonomi. Egna tillgångar och resurser ska användas i första hand. Behovet av försörjningsstöd beräknas alltid samlat för ett hushåll.

Försörjningsstödet regleras i socialtjänstlagens 4:1 §. I socialtjänstlagen 4:3 § preciseras innehållet i försörjningsstödet samt livsföring i övrigt (riksnorm).

1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift

och lämnas för skäliga kostnader till:

2. Boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Andra utgifter för kostnader som uppkommer mer sällan omnäms "livsföring i övrigt" och regleras enligt socialtjänstlagen 4:1 §.

Här kan nämnas kostander för tandvård, läkarvård, glasögon, behandlingskostander mm.

Egna inkomster

Från bidragsbeloppet ska i stort sett alla nettoinkomster räknas bort.

Det ställs krav på dig

Du måste aktivt göra vad du kan för att bli självförsörjande. Söka de arbeten som du kan klara av, vara sjukskriven vid sjukdom och söka andra bidrag i första hand, tex bostadsbidrag underhållsstöd mm. Du måste också göra vad du kan för att minska dina kostnader. Makar/sammanboende har skyldighet att försörja varandra.

Delegation

När du besöker oss och ansöker om försöjningsstöd träffar du en socialsekretare som gör en bedömning av din rätt till bistånd. Socialsekreteraren har av Kommunstyrelsen fått delegation att ta beslut. Vissa beslut, ex av principiell art, fattas av Kommunstyrelsen utskott för utbildning och arbete. Du får beslut om försörjningsstöd tidigast dagen efter ditt besök hos oss.

Anteckningar

När du får försörjningsstöd förs anteckningar i en personakt och i dataregister. Dessa har du rätt att läsa.

Tystnadsplikt

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig eller din familj till obehöriga. Som obehöriga räknas även släktingar och föräldrar till vuxna barn. Kommunen är dock skyldig att lämna ut vissa uppgifter till till exempel Försäkringskassan och Skattemyndigheten.

Överklagan

Om du inte är nöjd med ditt beslut, kan du skriftligt överklaga det. Mer information om hur du kan överklaga beslutet.

Sidan uppdaterad: 2017-11-30

Kontaktinformation