På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Näringsliv & jobb / Infrastruktur
Lyssna

Infrastruktur

Infrastrukturplanering

Planeringen och finansieringen av ny infrastruktur i form av väg och järnväg styrs från stat och region. Kommunerna önskemål och synpunkter lämnas under processens gång samt i samband med remissbehandling av planförslagen.

Staten fastställer därefter nationella planer för såväl väg som järnväg och regionen plan för regional trafikinfrastruktur. Via statsbidragsförfarande bidrager staten även till utbyggnad av bredband.

Järnväg

Kommunens läge utmed Södra Stambanan är en stor tillgång. Denna pulsåder möjliggör god kollektivtrafik. Utveckling av trafiken hindras i viss mån av standarden det vill säga flaskhalsarna/trängseln på banan. Dagens trafik och kommande behov på utökning kräver infrastruktursatsningar söder om Hässleholm. Exempelvis får tillkomsten av Citytunneln i Malmö stor betydelse för möjligheten till ökat trafikutbud i Osby. Utveckling av tågtrafiken är sedan många år en högt prioriterad infrastrukturfråga i kommunen. Öresundstågskonceptet är utbyggt till timmestrafik och beslut är tagna så att Pågatågstrafik Nordost införs hösten 2013.

Vägnät

Kommunen har idag goda nord-sydliga vägförbindelser via bland annat väg 23 och väg 19. De öst-västliga förbindelserna behöver dock förbättras. Tvärleden är en vägförbindelse från kust till kust. Sträckningen E22 – Olofström - Osby (väg 23/19) - Markaryd (E4) - Halmstad (E6) binder samman viktiga nationella och regionala vägar på tvären. Utbyggnaden är mycket viktig bl a för den stora tillverkningsindustrin i gränslandet Blekinge-Småland-Skåne-Halland t ex Olofströmsverken och de ökande handelsförbindelserna med länderna ”i forna Östeuropa”. Vägavsnittet Osby-Markaryd, riksväg 15, invigdes i juni 2011.

Bredband

Bredbandsutbyggnaden i Osby kommun fortgår och vi har nästintill hundraprocentig täckning. Utbyggnaden gjordes av TeliaSonera och innebär en nästan hundraprocentig möjlighet för boende med fast telefoni att få ett bredbandsabonnemang. För er som är kopplade till en telestation i en annan kommun kan vi dock inte utlova något bredband, utan hänvisar er till att kontakta den kommun som er telestation ligger i för mer information.

Sidan uppdaterad: 2013-05-14