På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Kommun & politik / Taxor och avgifter
Lyssna

Taxor och avgifter

För information om priser och regler för att hyra till exempel sporthallar, ishall, simhallar med mera se sidan lokalbokning.

Avgifter för hyra av lokaler och anläggningar

Taxor för lokalbokning

Avgifter äldreomsorg

I dokumentet hittar du uppgifter om priser för hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm, äldreboende med mera.

Här kan du läsa riktlinjerna för avgifter inom äldreomsorgen.

Vill du veta mer, kontakta Vård och omsorg på telefon: 0479-52 81 89

Bygglovstaxa

Bygglovstaxa 2017

Verksamheten är finansierad i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Enligt denna taxa erläggs avgift för:

 • ärenden angående lov och förhandsbesked
 • ärenden föranledda av bygganmälan
 • ärenden enligt lagen och förordningen om brandfarlig vara och explosiva varor
 • ärenden enligt förordningen om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
 • annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd eller uppdrag

Avgiften debiteras genom faktura och i samband med bygglovsbeslut.

Gatukostnader

38.000 kr/villatomt

Flerbostadshus 38 kr/m² våningsyta minimiavgift 38.000 kr och maximiavgift 82.000 kr industritomter, ingen avgift uttages.

Frågor besvaras av Paula Bernhardsson, telefon: 0479-52 80 00 (växel)

Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken

Taxa för pröving och tillsyn enligt Miljöbalken

Renhållningstaxor

Renhållningstaxa 2014

Avgifter för sotning

Priset man betalar för sotningen baseras på en sotningstaxa som kommunen beslutat om. Taxan utgör en summa av grundavgift, objektsavgift och eventuell tilläggsavgift.

Grundavgift

Kostnad för sotarens framkörning till objektet som skall sotas. Denna är beräknad så att alla inom sotningsdistriktet (kommunen) betalar lika mycket. Man debiterar en grundavgift för helårsbebott hus och en annan för fritidshus. I grundavgiften kan också ingå avgift för protokollering av sotningen.

Objektsavgift

Fast avgift beroende av tiden det tar att sota t.ex pannan, köksspisen eller kaminen.

Tilläggsavgift

Avgift för vissa tillkommande arbeten. Kan vara sotning av förbindelsekanal, hämtning av stege eller demontering och montering av kryddhylla.

Sotningstaxan varierar från kommun till kommun men kan erhållas från din kommuns sotningsdistrikt, kommunkontor eller via räddningstjänstens hemsida.

Skorstensfejarmästare är Håkan Jacobsson.

Sotningskammaren är belägen på Forsgatan 1, 283 36 Osby.

Telefon 0479-136 60, 070-660 63 82

Maxtaxa

Förskoleverksamheten 1 – 5 år

Barn 1 : 3.0 % av familjens samlade inkomster, max 1 382 kronor/månad

Barn 2 : 2.0 % av familjens samlade inkomster, max 922 kronor / månad

Barn 3 : 1.0 % av familjens samlade inkomster, max 461 kronor / månad

Det yngsta barnet räknas som barn 1.

Skolbarnomsorg

Barn 1 : 2.0 % av familjens samlade inkomster, max 922 kronor / månad

Barn 2 : 1.0 % av familjens samlade inkomster, max 461 kronor / månad

Barn 3 : 1.0 % av familjens samlade inkomster, max 461 kronor / månad

Hur räknar jag ut vilken avgift jag ska betala?

För att räkna ut vilken barnomsorgsavgift du ska betala, tar du familjens bruttoinkomst per år och delar den med 12 månader. Därefter multiplicerar du månadsinkomsten med aktuell procentsats enligt nedan. Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta som barn 2, osv.

Barnomsorgsavgiften beräknas utan hänsyn till omsorgstid som en procentandel av familjens sammanlagda bruttoinkomst upp till ett maximalt avgiftsbelopp.

Avgift uttages 12 månader om året, oberoende av föräldrars semester eller annan ledighet. Avgiften avser innevarande månad.

Kontakta Barnomsorgens expedition för mer information

Taxor torghandel

För torghandel i Osby, Lönsboda och Killeberg gäller:

 • 200 kr/löpmeter och år. El-anslutning ingår.

 Tillfällig torghandel

 • 70 kr/tillfälle och 800 kr/vecka..

För mer information och frågor om torghandel och marknad, kontakta kommunens trafik- och gatuingenjör på telefon: 0479-52 83 95

Tomtpriser

Småhustomter

Tätorten Osby 32 000 kr

Övriga delar av kommunen 27 000 kr

Inom Hököns detaljplaneområde tas ett tilläggspris ut med 26 000 kr.

För tomter under respektive över storlekarna 700 och 1.000m² skall tomtpriset reduceras respektive ökas med i Osby 32 kr/m² och i övriga delar av kommunen 27 kr/m².

Om ett tvåbostadshus uppförs på en fastighet jämställs varje bostadsdel med tomt. Tomtstorleken för varje del beräknas då på så sätt, att fastighetens hela areal divideras med två.

Industritomter

Tätorten Osby - normalt 10 kr/m². Avsteg kan göras beroende på markens läge och beskaffenhet.

Lönsboda och Killeberg - normalt 5 kr/m². Avsteg kan göras beroende på markens läge och beskaffenhet.

Tomter för flerbostadshus (hela kommunen)

För tomter, avsedda att bebyggas med flerbostadshus, skall tomtpriser bestämmas från fall till fall med hänsyn till tomtens läge samt den byggnadsrätt, som medges för tomten enligt gällande detaljplan.

Vatten och avlopp

Ny VA-taxa från 1 juli 2015

Så här fungerar den nya VA-taxan

Frågor besvaras av SBVT , telefon: 010-211 97 00 (växel)

Sidan uppdaterad: 2018-01-02

Kontakt äldreomsorgsavgift

 • Vård och omsorg

  Briogatan 1
  283 31 Osby

  Tel växel: 0479-52 80 00
  Fax: 0479-52 81 86
  vardochomsorg@osby.se

Kontakt bygglov

Kontakt Gatukostnader

Kontakt sotning

 • Skorstensfejarmästare

  Håkan Jacobsson

  Forsgatan 1
  283 36 Osby

  Tel direkt: 0479-136 60
  Tel mobil: 070-660 63 82

  Skorstensfejarmästare är Håkan Jacobsson.

  Sotningskammaren är belägen på Forsgatan 1, 283 36 Osby.

  Telefon 0479-136 60, 070-660 63 82

Kontakt barnomsorg

Kontakt anläggningshyror

 • Osby kultur och fritid

  Ö Järnvägsgatan 16
  Box 13
  283 21 Osby

  Tel direkt: 0479-52 81 75
  Tel växel: 0479-52 80 00
  Fax: 0479-52 83 15
  osbyfritid@osby.se

Kontakt tomter

Kontakt vatten och avlopp

Kontakt torghandelstaxa