På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Lyssna

Revisionen

Kommunrevisionen är utsedd av Kommunfullmäktige (KF) för att löpande granska verksamheten i kommunen. Den består av sex oberoende förtroendevalda revisorer. Till sin hjälp har de en inhyrd sakkunnig konsulttjänst, som för närvaranden är från PwC.

Det yttersta uppdraget för Revisionen är att pröva ansvarstagandet i styrelser och nämnder, uttala sig om detta till KF inför deras årliga beslut i ansvarsfrågan. Detta uppdrag uttrycks i kommunallagen 9 kap 9§, 11§ KL. All verksamhet ska granskas med avseende på ändamålsenlighet, ekonomi, räkenskaper och intern kontroll. Granskningen ska utföras enligt God revisionssed där etiska grundprinciper är vägledande. Vad som ska granskas och hur avgör revisorerna själva.

Vissa förtroendevalda revisorer är även valda att som lekmannarevisorer granska verksamheten i de kommunala bolagen.

Revisionen önskar vara ett bra ”bollplank” för verksamheterna i utformandet och genomförandet av deras arbete.

Revisorer 2015-2018

Per Johnmark (M), ordförande

Yngve Lörup  (S), vice orförande

Håkan Carlsson (SD)

Annelie Frostensson (S)

Fredrick Nyberg (S)

Per-Ola Stensson (C)

Sidan uppdaterad: 2017-12-18