På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Kommun & politik / Blanketter
Lyssna

Blanketter

De flesta av våra blanketter är gjorda i pdf-format. En del av pdf:erna är ifyllningsbara på skärmen. Det innebär att du kan fylla i blanketten på din dator för att sedan skriva ut den. Tänk på att du inte kan spara pdf:n med ifyllda uppgifter. För att läsa pdf-formatet behöver du programmet Acrobat Reader på din dator. En länk till för att ladda ner programmet finner du här till höger.

Snabblänkar:

Alkohol och tobak

Anmälan om tobaksförsäljning

Ansökan tillstånd för servering av alkoholdrycker

Ansökan tillfälligt serveringstillstånd

Bilaga ansökan stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd

Ansökan gemensamt serveringsutrymme

Anmälan - Ansökan ändring av nuvarande serveringstillstånd

Anmälan ändring av serveringsansvariga personer

Ansökan provsmakning partihandlare och tillverkare

Anmälan rätt att krydda spritdryck för servering som snaps

Anmälan provsmakning för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

Anmälan provsmakning för tillverkare med stadigvarande serveringstillstånd

Anmälan och beslut serveringslokal för cateringtillstånd

Anmälan upphörande av serveringstillstånd

Folköl anmälan om försäljning

Folköl upphörande av försäljning

Folköl egenkontrollplan - exempel

Barnomsorg

fritidshemsplacering vid skollov, ansökan

omplacering till annan förskola eller pedagogisk omsorg, ansökan

delad faktura vid växelvis boende, ansökan

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag, ansökan

Uppdrag, bekräftelse

Återställande, ansökan om bidrag

Bygg

Bygglov, ansökan

Ej bygglovpliktig åtgärd, anmälan

Eldstad/rökkanal, anmälan

Enkelt avhjälpta hinder, anmälan

Enkelt ärende/kompletteringsåtgärder

Förhandsbesked, ansökan

Granneintyg

Kontrollansvarig, anmälan

Rivning, anmälan

Slutbesked/slutbevis, begäran

Strandskydd, dispens, ansökan

Teknisk beskrivning

Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan

Beställning av nybyggnadskarta

Begäran om planbesked

Begäran om utstakning

Djurhållning

Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

Lantbruksföretag 100-200 djur, anmälan

Självdött eller avlivat hästdjur, nedgrävning, ansökan

 

Flagga/fana/Nationaldag

Fana, ansökan 2017

Flagga, ansökan från organisationen 2017

Flagga, ansökan från enskild person 2017

Föreningar

Nya blanketter under produktion. kontakta kultur & fritid vid frågor.  

  Förtroendevalda

gruppredovisning förtroendevalda, anmälan

rese- och förrättningsersättning förtroendevalda, anmälan

Personuppgifter för förtroendevalda.odt

Personuppgifter för förtroendevalda.pdf

Anmälan om kontonummer på bank.odt

Anmälan om kontonummer på bank.pdf

Schablonersättning

Gator, vatten och avlopp

Avloppsanläggning enskild, ansökan/anmälan

Infiltration, entreprenörsrapport

Markbädd, entreprenörsrapport

Minireningsverk, entreprenörsrapport

Sluten tank, entreprenörsrapport

Latrin och urinkompostering, anmälan

Slam förlängt hämtningsintervall, ansökan

Slamtömning_volymmätning.pdf

Anmälan om dricksvattenanläggning

kommunalt vägbidrag för väg utan statsbidrag 2016, ansökan

kommunalt vägbidrag för väg med statsbidrag 2016, ansökan

 

Grundskola

Inflyttning för elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, anmälan

Klagomålsblankett

Ledighetsansökan grundskolan

Tilläggsbelopp för barn/elev i behov av särskilt stöd, ansökan

Skolskjuts, ansökan

Önskemål om byte av skolenhet

Gymnasieskola

Ansökan om tilläggsbelopp.pdf

Klagomålsblankett gymnasiet.pdf

Inackorderingsbidrag, ansökan

Kartor och mätning

Mätuppdrag externt, beställning

Utstakning, beställning

Beställning av karta

Beställning av lägeskontroll

Kultur

Ansökan om kommunalt studieförbundsbidrag

 

Livsmedelshygien

Livsmedelsanläggning, anmälan registrering

Verksamhetsbeskrivning, livsmedel

Matförgiftning, misstanke om, anmälan

 Anmälan om dricksvattenanläggning

Miljö- och hälsoskydd

Avfall, anmälan om uppläggning för anläggningsändamål

Bassängbad, anmälan

Bekämpningsmedel, spridning av, ansökan/anmälan

Cistern, anmälan om installation/avinstalltion

Fettavskiljare, anmälan

Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada

Gödselspridning, dispens, ansökan

Hygienisk behandling, anmälan

Hushållsavfall, kompostering,  anmälan 

Krossnings- och sorteringsverk, anmälan

Miljöfarlig verksamhet, anmälan

Miljörapport.pdf

PCB, ang genomför sanering.pdf

PCB, anm om sanering.pdf

PCB, inv protokoll, fogmassor.pdf

PCB, sammantställning.PDF

PCB, sanering av isolerrutor.pdf

PCB, sanering av kondensatorer.pdf

PCB, sanering fogmassor.pdf

PCB, sanering golvmassor.pdf

Skola, förskola, drift av, anmälan

Hushållsavfall, gemensam behållare, ansökan

Hushållsavfall, förlängt hämtningsintervall/uppehåll, ansökan

Ventilation, godkännande av sakkunnig, ansökan

Värmepumpsanläggning, ansökan/anmälan

Värmepumpsanläggning, grannintyg,

Varmepump, kvalitetsforsakran.

Räddning, säkerhet och sotning

tillstånd till hantering av brandfarliga varor, ansökan

tillstånd till hantering av explosiva varor, ansökan

ans_annan_sota.pdf

Ans_sota_sjalv.pdf

Anv_skriftlig_redog.pdf

anv_sotning.pdf

del1_skriftlig_redog.pdf

del2_skriftlig_redog.pdf

Tillfällig övernattning, ansökan

 

Stöd, omsorg och vård

Ansökan Vård- och omsorgsboende

LSS, ansökan

Förenklad bisåndshandläggning hemtjänst

Trygghetsboende, anmälan

Kontaktperson - Familjehem, anmälan

Blankett synpunkter eller klagomål

Tjänstedirektiv

Vuxenutbildning

ansokan_riksrekryterande_barnskotarutbildning.pdf

Ansökan till kvalificerad yrkesutbildning.pdf

Klagomålsblankett.pdf

Överförmyndare och god man

Anmälan god man/förvaltare

Ansökan om befrielse eller förenklad form god man förvaltare

Ansökan om jämkning av ställföreträdarskap

Ansökan om förvaltarfrihetsbevis

Ansökan om samtycke till åtagande gällande fast egendom eller bostadsrätt

Anhörigansökan godman/förvaltare

Begäran om byta av god man eller förvaltare

Begäran om godmanskapets upphörande

Begäran om uttag från överförmyndarspärrat konto

Egenansökan god man/förvaltare

Förenklad års- och sluträkning

Information om fastighetsköp försäljning vid ställföreträdarskap

Intresseanmälan ställföresträdarskap

Omprövning av förvaltarskap

Underlag till tolkfaktura godman förvaltare

god man egedom, förteckning

god man förteckning, ensamkommande barn

god man samtycke, anmälan

god man, redogörelse och begäran om arvode för ensamkommande barn

god man, specifikation av utgifter (bilaga årsräkning)

god man, redogörelse (bilaga årsräkning)

god man årsräkning

Åtagande samtycke ställföreträdarskap

 

Körjournal

Övrigt

ansokan_saluplats.pdf

grävningsansökan.pdf

Ansökan om parkeringstillstånd

 

Sidan uppdaterad: 2018-02-05

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig. För att vi ska kunna svara på eventuella frågor i din kommentar, är det mycket viktigt att du fyller i din e-postadress nedan. Du behöver även svara på en kontrollfråga för att skicka formuläret.