På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Boende, miljö & trafik / Strandskydd
Lyssna

Strandskydd

Strandskyddet kom till på 1950-talet för att säkra allmänhetens tillgång till våra stränder. Efterhand har strandskyddet utvidgats till att även gälla skydd för den biologiska mångfalden, det vill säga växt- och djurlivet. Strandskyddszonen gäller både på land och i vatten, det vanligaste är 100 meter från strandkanten i båda riktningarna. I några fall kan strandskyddszonen vara upp till 300 meter bred.

Inom strandskyddszonen får inte nya byggnader uppföras, byggnaders användning får inte ändras , anordningar får inte utföras om det hindrar allmänheten att färdas fritt. Man får inte heller avverka, gräva, plantera m.m. eller vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för växt- och djurarter.


Utökat strandskydd

Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar utvidga strandskyddet. En utvidgning kan göras upp till 300 meter om det behövs för att tillgodose strandskyddets syften. Länsstyrelsen har fattat nytt beslut om det utvidgade strandskyddet i Osby kommun. Omfattningen av strandskyddet finns på följande plats: ext-webbgis.lansstyrelsen.se/skane/strandskydd/


Ansökan om dispens

Ansökan om dispens från strandskyddet görs hos kommunens miljö-och byggnämnd. Dessa beslut skickas sedan till länsstyrelsen som inom tre veckor ska fatta beslut om eventuell överprövning. Detta betyder att länsstyrelsen kan riva upp en given strandskyddsdispens om man tycker att kommunen gjort en felatig bedömning.

Det krävs ett s.k. särskilt skäl för att få en ansökan om strandskyddsdispens beviljad. I lagtexten anges sex särskilda skäl som kan godkännas. Vilka dessa är hittar du på sidan 2 i nedanstående blankett.

Blankett för ansökan om dispens från strandskyddet hittar du här.

Blankett för ansökan om dispens från strandskyddet hittar du här.


Läs mer

I Naturvårdsverkets broschyr Strandskydd kan du läsa mer om, vad som gäller.

Webbutbildning informationsblad

Strandskydd webbutbildning

Sidan uppdaterad: 2017-04-25

Kontakt