På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Du är här: Hem / Boende, miljö & trafik / Samhällsplanering / Grönstrukturplan
Lyssna

Grönstrukturplan för Osby tätort

Grönstrukturplanen syftar till att redogöra för vilka kvalitéer och funktioner de olika grönområdena har och hur de kan vidareutvecklas i Osby tätort.

I de 16 nationella miljökvalitetsmålen som antogs av Sveriges riksdag 1999 fastslogs att senast 2010 ska planering och samhällsbyggande grundas i strategier för bevarande av de befintliga grönområden inom landets kommuner samt begränsa andelen hårdgjord yta inom dessa områden. Även i Översiktsplan för Osby (antagen 2010) förordar komunen att en separat grönplan upprättas. En grönstrukturplan har därför tagits fram med syftet att i ett dokumentet redogör för de olika grönytorna och deras funktion.

Grönstrukturplanens syfte är att ta till vara de värden som finns i respektive område och höja dem, vilket framkommit bland annat i den inventering och de enkätundersökningarna som gjorts.

Grönstrukturplanen är en övergripande plan - inte en detaljplan

Många grönområden anses vara eftersatta i underhåll idag. Vissa har potential att bli mycket finare än vad de är för närvarande, därför finns förslag på vidareutveckling av flera av dessa områden i planen. Det har bland annat gjorts en översikt över hur belysning och parkbänkar och dylikt fungerar idag. Dock är grönstrukturplanen ett övergripande dokument och ger därför inga förbättringsförslag på detaljnivå. I dokumentet finns förslag på att försköning bör ske, men inte om hur detta ska ske i detalj.

Bebyggelse föreslås också på vissa områden eftersom det kan ske utan att de ursprungliga värdena av området försvinner.

Sidan uppdaterad: 2017-06-12

Kontakt