På osby.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor.

Lyssna

REACH

 Reach- En kemikalielagstiftning för EU

Reach är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reglerna finns i en EG-förordning och ska därför tillämpas direkt av företagen, utan att översättas i svenska regler.

Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Förordningen trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men bestämmelserna i Reach börjar gälla stegvis.

Reach kompletteras med ett direktiv som innehåller följdändringar i regler om klassificering och märkning.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/121/2006

Ställer krav på företagen

Reach grundas på principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. Reach gäller i huvudsak för kemiska produkter, dvs. ämnen och beredningar/preparat. Registreringskraven gäller till exempel den som tillverkar kemiska ämnen eller den som importerar kemiska ämnen och beredningar.

Reach innehåller krav på användare av kemikalier som inte har någon motsvarighet i tidigare lagstiftning. En del nya krav ställs också på de som hanterar varor som innehåller kemikalier.

Nya krav ställs på att de som hanterar kemikalier ska ta fram data om kemikaliernas egenskaper och bedöma riskerna. En ny tillståndsprövning införs för kemikalier som har allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper.

 

Mer information finns hos  Kemikalieinspektionen

och hos ECHA (European Chemicals Agency)

Sidan uppdaterad: 2016-06-28

 • Miljöinspektör

  Jonatan Zapt

  Tel direkt: 0479-52 82 40
  Tel mobil: 0709-318 240
  jonatan.zapt@osby.se

 • Miljöinspektör

  Björn Wigårde

  Tel direkt: 0479-52 83 45
  Tel mobil: 0709-318 345
  bjorn.wigarde@osby.se